Školička

Edova mobilní školička první pomoci

Investice do vzdělávání v oblasti první pomoci u dětí mladšího školního věku se nám, jako lidské společnosti, vrátí v podobě většího počtu zachráněných životů, ale také působí jako prevence krizových situací, protože děti budou seznámeny s důsledky rizikového jednání. Budou si také jisté samy sebou a naučí se všímat si svého okolí, reagovat na něj a nebýt lhostejní k tomu, co se kolem nich děje.

Cíl projektu

Cílem projektu „Edova mobilní školička první pomoci“ je zábavnou formou podpořit výuku první pomoci a již od raného věku vzbudit v dětech zájem a ochotu pomáhat lidem v ohrožení.

Krátce o projektu

Dvouhodinové besedy vedené zábavnou a zážitkovou formou jsou přizpůsobené jednotlivým ročníkům základní školy. Jejich smyslem je vhodně doplnit výuku v rámci povinné docházky a motivovat děti k celoživotnímu prohlubování znalostí v této oblasti.

Pomocí moderních pomůcek jako jsou resuscitační simulátory, trenér automatizovaného externího defibrilátoru (trenér AED) a asistenta při resuscitaci CPR-ezy získají děti komplexní představu o kardiopulmonální resuscitaci a samy si na vlastní kůži jednotlivé úkony natrénují.

Veškerý výklad je vhodně doplněný o aktivity ve formě her a soutěží tak, aby děti výuka bavila a zaujala, vždy s ohledem na jejich věk a schopnost vstřebávat a zpracovávat informace.

Cílová skupina

Dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy by výuka první pomoci měla být zařazená v rámci výuky ve všech ročnících základní školy.

Proto i Edova mobilní školička první pomoci nabízí pro žáky od první do deváté třídy besedy úzce navazující na vyučované předměty. Děti všech věkových skupin by měly být schopné nejen rozpoznat nebezpečí a správně vyhodnotit situaci, ale taky ji aktivně řešit v rámci jejich možností a schopností tak, aby neohrozily svoje vlastní zdraví.

Vzhledem k různým výukovým metodám je možné děti s problematikou seznámit již v útlém věku a postupně ve vyšších ročnících rozšiřovat teoretické i praktické dovednosti dětí.

Nácvik úkonů prostřednictvím modelových situací a her rozvíjí nejen znalosti z první pomoci, ale také jako prevence některých úrazů, které mohou děti během jejich dospívání ohrozit na zdraví i na životě.

Co se děti naučí?

Obsah besed se liší v závislosti na ročníku, který děti navštěvují.

Pro první ročníky jsme sestavili hry k prevenci úrazů a rizikového chování a aktivování integrovaného záchranného systému. Pokročilí žáci se během besed naučí správně vyhodnotit úrazové i neúrazové stavy a poskytnout první pomoc. Na vlastní kůži si vyzkouší základní obvazové a transportní techniky, kardiopulmonální resuscitaci bez vybavení i s pomocí automatizovaného externího defibrilátoru.

V rámci výuky první pomoci při život ohrožujících stavech se opíráme o aktuální doporučení České resuscitační rady, která vychází z „Guidelines“ vydávaných Evropskou resuscitační radou.

Veškerý nácvik praktických dovedností probíhá na profesionálních simulátorech za pomocí zdravotnického spotřebního materiálu.

Jak bude vše probíhat

Cílem mobilní školičky je maximálně využít čas vyčleněný na výuku první pomoci. Děti s pedagogy nemusí nikam docházet, školička přijede za nimi, přímo do jejich třídy.

Po krátkém úvodu se všechny děti zúčastní tematické hry. Jejím účelem je děti „nastartovat“ a připravit na následující program.

Následně proběhne výuková část, během které budou mít všichni prostor si veškeré úkony s pomůckami vyzkoušet, ať už na profesionálních simulátorech, figurantech či spolužácích.

Součástí každé besedy je také prostor pro dotazy a diskuzi, během které se děti mohou svěřit se svými dosavadními zkušenostmi a zážitky související s poskytováním první pomoci.

Na závěr programu si žáci zopakují nejdůležitější informace.

Školička v roce 2016 a 2017

Důležitá čísla:

  • navštívila 20 základních škol v Plzeňském kraji
  • uspořádala 43 besed o první pomoci
  • oslovila přibližně 1510 žáků základních škol
  • vyučovalo 6 lektorů
  • besedy byly pořádané u všech 9 ročníků základní školy, nejčastěji v 5. a 6. třídě

Zajímavosti:

  • dohromady děti během společné práce vyplnily 192 pracovních listů
  • a řešily přes 250 modelových situací
  • celkem ošetřily více než 200 namaskovaných zranění
  • na výuku se spotřebovalo přibližně 320 jednorázových obvazů a nespočet náplastí
  • během besed došlo k 0 úrazům 🙂